Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Konferencia résztvevők számára
Tisztelt Konferencia résztvevő!
 
Jelen Általános Szerződési Feltételeket azon megfontolásból adjuk ki, hogy Ön részletesen tájékozódni tudjon arról, milyen feltételekkel vehet részt az áltatunk szervezett Konferencián.
 
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben Ön a meghirdetett feltételekkel egyetért.
 
Ez azért különösen fontos, mert a Konferenciára történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.
 
Ha kérdése vagy észrevétele van, jelezze azt munkatársainknak!
 

1. A szerződés tárgya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. (a továbbiakban Szervező) által üzemeltett honlapon meghirdetett konferenciákra (a továbbiakban Konferencia) történő jelentkezésre és a Konferenciákon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a konferenciára jelentkező személyek (a továbbiakban Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.
 
(Az Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. és a Résztvevő együttesen a továbbiakban: Felek)
 

2. A Szervező személye

Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.
1141 Budapest, Cinkotai út 109. fszt. 4.
Adószám: 11886747-2-42
E-mail cím: altagra [at] altagra.hu
 

3. Érintett honlapok

A Szervező által üzemeltett www.altagra.hu domain néven és egyéb, a szervező által üzemeltett, de saját domain névvel rendelkező konferencia honlapok
 

4. Konferencia

Az ÁSZF-ben Konferenciának nevezzük a kongresszusokat, konferenciákat, továbbképzéseket, tréningeket, tanfolyamokat, fórumokat, vándorgyűléseket, üzleti találkozókat, stb.
 

5. Részvételi díj

Az ÁSZF-ben részvételi díjnak nevezzük a tényleges részvételi díjat, továbbá az egyéb, a Konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat is (pld. szállás, gálavacsora, szabadidős programok).
 

6. A Konferencia résztvevői

A Konferencián a következő személyek vehetnek részt:
 
–          a Konferencia látogatói meghívás vagy jelentkezés alapján
–          a Konferencián kiállítók (egyedi megállapodás alapján)
–          a Konferencia felkért előadói
–          a Konferencia szervezői és az általuk megbízott alvállalkozók
 

7. A Konferencia helyszíne, időpontja

A Konferencia helyszínére és időpontjára vonatkozó információt minden esetben az aktuális Konferencia meghívója/honlapja tartalmazza.
 

8. A Szervező által nyújtott szolgáltatások

A Szervező által nyújtott szolgáltatások felsorolását minden esetben az aktuális Konferencia meghívója/honlapja tartalmazza.
 

9. Jelentkezés a Konferenciára

A Konferenciára elsődlegesen online, az aktuális konferencia honlapján vagy értesítőjén megadott módon lehet jelentkezni, kivételes esetben a Szervező elfogad e-mail-ben, vagy postai úton megküldött jelentkezést is – lényeges azonban, hogy az írásban történjen.
 
A Konferenciára történő jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. A Résztvevő feladata, hogy a jelentkezéshez esetlegesen szükséges engedélyeket beszerezze, a Szervező az engedélyek meglétét nem vizsgálja. A Résztvevő felelőssége az is, hogy adatait, beleértve a számlázási címet, adószámát helyesen adja meg. A Szervező kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból, vagy nem valós adatok feltüntetésével összefüggésben merül fel.
 
A jelentkezés beérkezése után a Résztvevő kap egy értesítést (e-mail üzenetet) arról, hogy regisztrációját a Szervező fogadta.
 
A megrendelt szolgáltatásokat a Szervező visszaigazolja vagy azokat az on-line regisztrációs rendszer által generált rendelési összesítő tartalmazza (ezt a Résztvevő bármikor le tudja tölteni). Az online rendszerben az is ellenőrizhető, hogy a számla ki van-e egyenlítve.
 

10. A Konferencia részvételi díja

A Konferencia honlapján egyértelműen feltüntetésre kerülnek:
 
–          a Konferencia részvételi díja
–          a részvételi díj tartalma (beleértve az ÁFA tartalmat)
–          az esetleges kedvezmények
–     a díjak érvényessége (korai, normál, késői, helyszíni – a  jelentkezés határidejének megjelölésével)
–          lemondás esetén a visszatérítés mértéke
 

11. Szerződés

Felek között a szerződés a Résztvevő önkéntes regisztrációjával, az ÁSZF elfogadásával valamint a rendelés összesítő és a díjbekérő letöltésével jön létre. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.  A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, a rendelés összesítő, az díjbekérő, valamint az előleg- és a végszámlák igazolják. Ezen dokumentumokat a Szervező a számviteli és adójogszabályok által előírt ideig őrzi. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi minden, a honlapon meghirdetett lényeges információ, beleértve a fizetési és lemondási feltételeket, valamint a számlázással kapcsolatos információkat is.
 
A szerződéskötés nyelve magyar résztvevők számára meghirdetett Konferencia esetében a magyar, nemzetközi Konferencia esetében pedig az angol.
 
A Felek közötti szerződés a Konferencia zárónapjáig, illetve a teljes pénzügyi elszámolásig van érvényben.
 

11. Fizetési feltételek

A díjbekérő a jelentkezést követően, általában egy-két napon belül, külön e-mailben kerül kiküldésre. A részvételi díj 100 % fizetendő előre.
 
A Résztvevő a részvételi díjat a díjbekérőn megadott bankszámlaszámra, a megadott határidőig átutalással egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az a nap, amikor a részvételi díj a Szervező bankszámlájára megérkezik.
 

12. Számlázás

A díj beérkezést követő 8 napon belül Szervező számlát állít ki a befolyt összegről.
 
A számla kiállítása a mindenkor érvényes számviteli és adójogszabályok előírásai szerint történik. A számla tartalmazhat közvetített szolgáltatást. A részvételi díj a számlán megbontásra kerülhet, ezzel kapcsolatos bővebb információt a díjbekérő tartalmaz.
 
A számla megküldése elektronikus úton történik. Nyomtatott számlát postai úton csak előzetes kérés alapján küldünk.
 

13. Reprezentációs adó

Szervező kijelenti, hogy a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69.§ és különösen a 70.§ (1) bekezdés a.) pontja, és 4.) bekezdése szerinti ún. reprezentációs adó bevallása és megfizetése a Résztvevőt befizető cég kötelezettsége, ebben a vonatkozásban a Szervezőt semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.
 

14. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

A Résztvevő jogosult a Konferencián részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján az őt megillető jogokat másra átruházni.
 
A Résztvevő az előadások alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az előadások menetét megzavarná (telefon használata, hangos beszélgetés, stb.). A Résztvevő köteles a Konferencia helyszínének házirendjét betartani. Az okozott károkért teljes felelősséggel tartozik.
 
A Konferencián a Szervező engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvételt készíteni.
 
A Résztvevő a jelentkezéssel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik a Konferencián való részvételre, ugyanakkor nem válik jogosulttá arra, hogy a helyszínen reklámtevékenységet folytasson (pld. szórólapok, reklámanyagok kihelyezése). A személyesen átadott névjegyekre a tiltás nem érvényes. Bármilyen üzletszerzési tevékenység végzése a Konferencián kizárólag a Szervezőkkel való előzetes megállapodás esetén lehetséges.
 
A Résztvevő köteles a regisztrációnál átvett azonosítót (kitűző, nyakba akasztható azonosító, karszalag, stb.) a Konferencia teljes időtartama alatt viselni, azt a Szervezők kérésére felmutatni.  Ugyanígy köteles a résztvevő felmutatni a meghívókat és étkezési jegyeket, amennyiben a regisztrációs csomag tartalmazott ilyen elemeket.
 

15. A Szervező jogai és kötelezettségei

A Szervező megtagadhatja a részvételt attól a résztvevőtől, aki a részvételi díjat a megadott határidőig nem fizeti be.
 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy törölje a Konferenciát, amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot. A Szervező köteles a törlésről azonnal értesíteni a jelentkezőket és köteles a már befizetett részvételi díjakat teljes egészében, az értesítést követő 8 napon belül visszafizetni.
 
A Szervező a Konferencián  fénykép-, hang- és képfelvételt  készít és ezeket elsősorban az esemény és az adott tudományterület népszerűsítése érdekében elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. A Szervező csak olyan hang és képanyagot jelentet meg, amelyek az azon szereplő személyek személyiségi jogait nem sértik. Amennyiben a Szervező nem kap ellentétes értelmű megkeresést a Résztvevőtől, azt vélelmezi, hogy a Résztvevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárult ahhoz, hogy róla fénykép-, hang- és képfelvétel  készüljön és az publikálásra kerüljön.
 
A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a program a meghirdetés szerint valósuljon meg. Fenntartja azonban a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

16. Felelősség biztosítás

Az Altagra Kft saját tevékenységére vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt-nél kötött általános felelőségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosítás NEM fedezi a résztvevők balesetből eredő személyi sérüléseit, az utazási károkat, a járatkéséseket és a poggyászkárokat.

17. Vis maior

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése bármely fél részéről olyan, számára előre nem látható és el nem hárítható okból, amelynek kialakulásáért az adott fél nem felel (vis maior), lehetetlenné válik, úgy a szerződést bármely a vis maior fennállása alatt, a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli, a megszüntetési okot is magában foglaló nyilatkozattal felmondhatja.
 
Ilyen esetben a szerződés megszűnésének időpontját megelőzően Szervező által  nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét Résztvevő megtéríti a Szervezőnek, illetve a már kifizetett, de még fel nem használt előleget Szervező köteles a Résztvevőnek visszautalni. A feleknek egyéb fizetési kötelezettségük vis maior esetében egymás felé nincs.
 
A koronavírus járvánnyal összefüggésben a felek megállapodnak abban, hogy a járvány fennállását akkor tekintik vis maiornak, ha a rendezvény időpontját megelőzően hatályos jogszabály vagy hatósági rendelkezés a konferencia megrendezését ellehetetleníti.
 

18. Szerzői jog

A Konferencián elhangzó előadások az előadók szellemi tulajdonát képezik. Az előadás további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) kizárólag az előadó előzetes, írásos engedélyével lehetséges. Ezalól kivételt képeznek azok az események, amelyek online vagy hibrid eseményként kerültek meghirdetésre. 
 
A Konferencián átadott írásos anyagok (összefoglalókat tartalmazó kötet, előadáskivonat, proceedings) további felhasználására a forrás megjelölésével van lehetőség.
 

19. Panaszkezelés

A Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervező részére a fent meghatározott elérhetőségek valamelyikén. A Szervező köteles a panaszt 8 napon belül kivizsgálni és a Résztvevőt a vizsgálat eredményéről értesíteni.
 
Esetleges vita esetén a Felek törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.
 
A Résztvevő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.
 

20. Adatvédelmi tájékoztató

A Konferenciára történő jelentkezéssel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező, mint adatkezelő az alábbi célokkal kezelje:
 
–          a Felek között létrejött szerződés teljesítése
–          számviteli előírások betartása.
 
Amennyiben a Résztvevő a saját személyes adatain túl más természetes vagy jogi személy adatait is megadja (jellemzően számlázási címként), mint adatközlő, kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 
A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az  Altagra Kft Adatvédelmi-és adatbiztonsági szabályzata valamint az Adatvédelmi tájékoztató konferencia résztvevők számára nevű dokumentumok rendelkezései az irányadóak.
 

21. Biztonság

A Szervező megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett, illetve  vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szervező javasolja, hogy a résztvevő tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
 

22. Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosítás a közzététel napjától hatályos.
 

23. Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai az irányadóak.