Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Konferencia résztvevők számára

Tisztelt Konferencia résztvevő!

Jelen Általános Szerződési Feltételeket azon megfontolásból adjuk ki, hogy Ön részletesen tájékozódni tudjon arról, milyen feltételekkel vehet részt az áltatunk szervezett Konferencián.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben Ön a meghirdetett feltételekkel egyetért.

Ez azért különösen fontos, mert a Konferenciára történő jelentkezéssel Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

Ha kérdése vagy észrevétele van, jelezze azt munkatársainknak!

1.

A szerződés tárgya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. (a továbbiakban Szervező) által üzemeltett honlapon meghirdetett konferenciákra (a továbbiakban Konferencia) történő jelentkezésre és a Konferenciákon történő részvételre vonatkozóan létrejött szerződésre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a konferenciára jelentkező személyek (a továbbiakban Résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

(Az Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft. és a Résztvevő együttesen a továbbiakban: Felek)

2.

A Szervező személye

Altagra Szervező és Utazási Iroda Kft.

1141 Budapest, Cinkotai út 109. fszt. 4.

Adószám: 11886747-2-42

E-mail cím: altagra [at] altagra.hu

3.

Érintett honlapok

A Szervező által üzemeltett www.altagra.hu domain néven és egyéb, a szervező által üzemeltett, de saját domain névvel rendelkező konferencia honlapok

4.

Konferencia

Az ÁSZF-ben Konferenciának nevezzük a kongresszusokat, konferenciákat, továbbképzéseket, tréningeket, fórumokat, üzleti találkozókat, stb.

5.

Részvételi díj

Az ÁSZF-ben részvételi díjnak nevezzük a tényleges részvételi díjat, továbbá az egyéb, a Konferenciához kapcsolódó szolgáltatásokat is (pld. szállás, gálavacsora, szabadidős programok).

6.

A Konferencia résztvevői

A Konferencián a következő személyek vehetnek részt:

–          a Konferencia látogatói meghívás vagy jelentkezés alapján

–          a Konferencián kiállítók (egyedi megállapodás alapján)

–          a Konferencia felkért előadói

–          a Konferencia szervezői és az általuk megbízott alvállalkozók

7.

A Konferencia helyszíne, időpontja

A Konferencia helyszínére és időpontjára vonatkozó információt minden esetben az aktuális Konferencia meghívója/honlapja tartalmazza.

8.

A Szervező által nyújtott szolgáltatások

A Szervező által nyújtott szolgáltatások felsorolását minden esetben az aktuális Konferencia meghívója/honlapja tartalmazza.

9.

Jelentkezés a Konferenciára

A Konferenciára elsődlegesen a honlapon keresztül kell jelentkezni, kivételes esetben a Szervező elfogad e-mail-ben, vagy postai úton megküldött jelentkezést is – lényeges azonban, hogy az írásban történjen.

A Konferenciára történő jelentkezés megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. A Résztvevő feladata, hogy a jelentkezéshez esetlegesen szükséges engedélyeket beszerezze, a Szervező az engedélyek meglétét nem vizsgálja. A Résztvevő felelőssége az is, hogy adatait, beleértve a számlázási címet, adószámát helyesen adja meg. A Szervező kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból, vagy nem valós adatok feltüntetésével összefüggésben merül fel.

Amennyiben a jelentkezés a honlapon keresztül történik, a Szervező nem küld visszaigazolást a jelentkezésről. A megrendelt szolgáltatásokat a rendszer által generált rendelési összesítő tartalmazza. Ugyanilyen módon generálja a rendszer a díjbekérőt is. Ezek letöltése a Résztvevő feladata.

E-mail-ben, vagy postai úton történő jelentkezés esetében a Szervező küldi meg a Résztvevő számára a rendelés összesítőt és a díjbekérőt.

10.

A Konferencia részvételi díja

A Konferencia honlapján egyértelműen feltüntetésre kerülnek:

–          a Konferencia részvételi díja

–          a részvételi díj tartalma (beleértve az ÁFA tartalmat)

–          az esetleges kedvezmények

–          a díjak érvényessége (korai, normál, késői, helyszíni – a  jelentkezés határidejének megjelölésével)

–          lemondás esetén a visszatérítés mértéke

11.

Szerződés

Felek között a szerződés a Résztvevő önkéntes regisztrációjával, az ÁSZF elfogadásával valamint a rendelés összesítő és a díjbekérő letöltésével jön létre. A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető.  A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok, a rendelés összesítő, az díjbekérő, valamint az előleg- és a végszámlák igazolják. Ezen dokumentumokat a Szervező a számviteli és adójogszabályok által előírt ideig őrzi. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi minden, a honlapon meghirdetett lényeges információ, beleértve a fizetési és lemondási feltételeket, valamint a számlázással kapcsolatos információkat is.

A szerződéskötés nyelve magyar résztvevők számára meghirdetett Konferencia esetében a magyar, nemzetközi Konferencia esetében pedig az angol.

A Felek közötti szerződés a Konferencia zárónapjáig, illetve a teljes pénzügyi elszámolásig van érvényben.

11.

Fizetési feltételek

A Résztvevő a részvételi díjat a díjbekérőn megadott bankszámlaszámra, a megadott határidőig átutalással egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az a nap, amikor a részvételi díj a Szervező bankszámlájára megérkezik.

12.

Számlázás

A Szervező a beérkezett részvételi díjról előlegszámlát állít ki, a végszámlát pedig a teljesítést követően készíti el. A teljesítés időpontja a Konferencia utolsó napja.

A számla kiállítása a mindenkor érvényes számviteli és adójogszabályok előírásai szerint történik. A számla tartalmazhat közvetített szolgáltatást. A részvételi díj a számlán megbontásra kerülhet, ezzel kapcsolatos bővebb információt a díjbekérő tartalmaz.

13.

A Résztvevő jogai és kötelezettségei

A Résztvevő jogosult a Konferencián részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját célra felhasználni. A jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján az őt megillető jogokat másra átruházni.

A Résztvevő az előadások alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel az előadások menetét megzavarná (telefon használata, hangos beszélgetés, stb.). A Résztvevő köteles a Konferencia helyszínének házirendjét betartani. Az okozott károkért teljes felelősséggel tartozik.

A Konferencián a Szervező engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videofelvételt készíteni.

A Résztvevő a jelentkezéssel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válik a Konferencián való részvételre, ugyanakkor nem válik jogosulttá arra, hogy a helyszínen reklámtevékenységet folytasson (pld. szórólapok, reklámanyagok kihelyezése). A személyesen átadott névjegyekre a tiltás nem érvényes. Bármilyen üzletszerzési tevékenység végzése a Konferencián kizárólag a Szervezőkkel való előzetes megállapodás esetén lehetséges.

A Résztvevő köteles a regisztrációnál átvett azonosítót (kitűző, nyakba akasztható azonosító, karszalag, stb.) a Konferencia teljes időtartama alatt viselni, azt a Szervezők kérésére felmutatni.  Ugyanígy köteles a résztvevő felmutatni a meghívókat és étkezési jegyeket, amennyiben a regisztrációs csomag tartalmazott ilyen elemeket.

14.

A Szervező jogai és kötelezettségei

A Szervező megtagadhatja a részvételt attól a résztvevőtől, aki a részvételi díjat a megadott határidőig nem fizeti be.

A Szervezőnek jogában áll törölni a Konferenciát vis major esemény bekövetkezte esetében. Ilyen esetben a részvételi díjak azon részét köteles visszatéríteni a jelentkezők számára, amelyet még nem fizetett ki költségként vagy előlegként.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy törölje a Konferenciát, amennyiben a résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot. A Szervező köteles a törlésről azonnal értesíteni a jelentkezőket és köteles a már befizetett részvételi díjakat teljes egészében, az értesítést követő 8 napon belül visszafizetni.

A Szervező a Konferencián fényképeket készít és ezeket elsősorban az esemény és az adott tudományterület népszerűsítése érdekében elektronikus úton nyilvánosan elérhetővé teszi. A Szervező csak olyan fotókat jelentet meg, amelyek az azon szereplő személyek személyiségi jogait nem sértik. Amennyiben a Szervező nem kap ellentétes értelmű megkeresést a Résztvevőtől, azt vélelmezi, hogy a Résztvevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárult ahhoz, hogy róla fénykép készüljön és az publikálásra kerüljön.

A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a program a meghirdetés szerint valósuljon meg. Fenntartja azonban a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

15.

Szerzői jog

A Konferencián elhangzó előadások az előadók szellemi tulajdonát képezik. Az előadás további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) kizárólag az előadó előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

A Konferencián átadott írásos anyagok (összefoglalókat tartalmazó kötet, előadáskivonat, proceedings) további felhasználására a forrás megjelölésével van lehetőség.

16.

Panaszkezelés

A Résztvevő esetleges panaszát e-mailben vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervező részére a fent meghatározott elérhetőségek valamelyikén. A Szervező köteles a panaszt 8 napon belül kivizsgálni és a Résztvevőt a vizsgálat eredményéről értesíteni.

Esetleges vita esetén a Felek törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

A Résztvevő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

17.

Adatvédelmi tájékoztató

A Konferenciára történő jelentkezéssel a Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Szervező, mint adatkezelő az alábbi célokkal kezelje:

–          a Felek között létrejött szerződés teljesítése

–          számviteli előírások betartása.

Amennyiben a Résztvevő a saját személyes adatain túl más természetes vagy jogi személy adatait is megadja (jellemzően számlázási címként), mint adatközlő, kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szabályokra egyebekben az  Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései irányadóak.

18.

Biztonság

A Szervező megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle kifejezett, illetve  vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szervező javasolja, hogy a résztvevő tegye meg a szükséges óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

19.

Az ÁSZF érvényessége

Jelen ÁSZF kihirdetése napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes. A Szervező fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosítás a közzététel napjától hatályos.

20.

Egyéb rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai az irányadóak.